PRZEDMIOT DZIŁALNOŚCI


        Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl - miasta na prawach powiatu oraz stwarzanie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury zarówno polskiej jak i światowej.

Do zakresu kompetencji PBP należy m. in. :

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie warsztatu bibliograficznego dotyczącego własnego regionu, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
  • organizowanie imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym,
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu,
  • współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi,
  • Biblioteka może prowadzić działalność naukową i wydawniczą.