ORGANY BIBLIOTEKI


DYREKTOR

      Na czele Biblioteki stoi dyrektor, którego powołuje
i odwołuje Zarząd Miasta Przemyśla, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w instytucji, stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz Ministra Kultury.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, przedstawiania Organizatorowi planów pracy i budżetu oraz składania sprawozdań z ich realizacji.
Dyrektor odpowiada za majątek Biblioteki i jest jego głównym dysponentem. Wykonuje obowiązki pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASTĘPCA DYREKTORA

   W statucie Przemyskiej Biblioteki Publicznej przewidziane jest utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora. Do obowiązków zastępcy dyrektora ds. merytorycznych należy zastępowanie dyrektora Biblioteki podczas jego nieobecności oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem prac merytorycznych w Bibliotece.
Funkcję zastępcy dyrektora sprawuje mgr Andrzej Skibniewski.

KOLEGIUM BIBLIOTEKI


   Przy Bibliotece funkcjonuje Kolegium Biblioteki - zwane dalej "Kolegium", które jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.
Narady Kolegium są zwoływane przez dyrektora do rozpatrzenia spraw istotnych dla działalności instytucji. Skład Kolegium ujęty jest w Regulaminie Organizacyjnym PBP.