ORGANIZACJA BIBLIOTEKI


         W skład Przemyskiej Biblioteki Publicznej wchodzą: Działy, Oddział, samodzielne stanowiska oraz 6 Filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta
Szczegółowa struktura Biblioteki jest następująca:

 • Dział Administracji,
 • Dział Księgowości,
 • Sekretariat,
 • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 • Dział Udostępniania Zbiorów,
 • Dział Informacyjno - Bibliograficzny,
 • Dział Instrukcyjno Metodyczny,
 • Oddział dla Dzieci.
 • Samodzielne stanowiska specjalistów do spraw:
  - kadrowych,
  - komputeryzacji procesów bibliotecznych,
  - informatyki i administrowania siecią komputerowych baz danych,
  - serwisu sprzętu komputerowego,
  - obsługi urządzeń kserograficznych.

  7 Filii bibliotecznych na terenie miasta.

  Przy Bibliotece działają 2 stałe komisje:
  - komisja ds. doboru i wyceny zbiorów bibliotecznych,
  - komisja ds. selekcji zbiorów.
  W miarę bieżących potrzeb, dyrektor może powołać inne komisje do wykonywania określonych zadań.

  Zgodnie ze statutem Biblioteki wewnętrzna struktura organizacyjna opisana jest szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym PBP.