OGŁOSZENIA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz. 1216) informujemy, że usługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemyslu funkcjonuje na platformie ePUAP.

Adres skrytki Biblioteki na ePUAP: /pbp_przemysl/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Przemyśla ponownie ogłosił konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. Zgodnie z regulaminem, do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, ma co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których podstawowym zakresem działań jest działalność kulturalna, wykaże się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie samodzielnego zarządzania komórką organizacyjną oraz kierowaniem zespołem pracowników, a także znajomością zagadnień związanych z projektami kulturalnymi, zwłaszcza wspierającymi działalność bibliotek, finansowanymi ze środków UE oraz innych środków pozabudżetowych. Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty o przystąpieniu do konkursu należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dnia 2 kwietnia 2015 r.


  • Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyslu, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 8, 37-700 Przemyśl

  • Plan Finansowy Przemyskiej Biblioteki Publicznej - Plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2015.

  • Plan Finansowy Przemyskiej Biblioteki Publicznej - Plan jednostkowy kosztów budżetowych na rok 2015 r.

  • Statut Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. I. Krasickiego w Przemyślu >
  • Plan finansowy instytucji kultury na 2015 rok
  • Meldunek o stanie czytelnictwa - stan koniec 2014 roku

  • Uchwała Nr 214/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/99 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 marca 1999 r.