SPOTKANIA REGIONALNE


W Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbywają się spotkania i prelekcje pt. SPOTKANIA REGIONALNE ,
które mają na celu prezentację badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy historycznej o regionie.fot. A. Siciak
26 marca 2015 r. dr Irena Kozimala wygłosiła w Przemyskiej Bibliotece Publicznej prelekcję nt. „Skauting w Galicji w latach 1911-1918”.

Irena Kozimala (ur. 14 kwietnia 1961 w Przeworsku) - doktor historii (KUL), jest wykładowczynią w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Specjalizuje się w historii najnowszej i historii wychowania. Jest autorką kilku książek omawiających rozwój i działalność skautingu oraz harcerstwa z czasów przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym (np. Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939, Przemyśl-Rzeszów 2003; Lwowska Chorągiew Harcerzy ZHP w latach 1921-1939, Przemyśl 2007, Polski skauting męski w Galicji Wschodniej, Kraków 2009), a także artykułów naukowych w pracach zbiorowych, m.in. dotyczących harcerstwa przemyskiego i przeworskiego. W polu jej zainteresowań mieszczą się również sprawy związane z działalnością i walką na rzecz niepodległości Polski.fot. M.Wajda
3 października 2013 r. dr inż. Anna Wajda wygłosiła w Przemyskiej Bibliotece Publicznej prelekcję pt. „Rośliny biblijne w domu i ogrodzie zilustrowane przykładami z Podkarpacia”.

Anna Maria Wajda (ur. 1979 r. w Przemyślu) - dr inż. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (UR w Krakowie) i mgr lic. nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (UPJPII w Krakowie). Wykładowca Pisma Świętego w WSD oo. Kapucynów w Krakowie. Doktorantka w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej UPJPII w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z fauną i florą biblijną, a zwłaszcza weryfikacją przyrodniczą terminów zoologicznych wzmiankowanych Piśmie Świętym oraz określeniem ich roli i znaczenia w egzegezie tekstu biblijnego, w szczególności horyzontu znaczeń dosłownych i symboliki. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzą także zagadnienia związane ze sztuką ogrodową i bioróżnorodnością roślin uprawianych w tradycyjnych ogrodach wiejskich Podkarpacia, a także z kulturą i tradycją ludową tego terenu. Jest autorką licznych artykułów zarówno z dziedziny ogrodnictwa jak i biblistyki.
17 maja 2013 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja dr Grażyny Stojak „Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie w roku 2012 na terenie województwa podkarpackiego”

Grażyna Stojak (ur. 1959 r. w Przemyślu) - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, historyk sztuki, pedagog, muzealnik. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2005 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Filozoficznym tegoż Uniwersytetu. Od 1992 roku była pierwszym dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu. Od roku 1996 związana z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie zrealizowała kilka znaczących wystaw m.in. "Klasa starej daty", za którą Muzeum otrzymało nagrodę "Sybilla 2003". Jest autorką książek: "Śladami rodziny Hennerów", "Z albumu Adama Wysokiego", "Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole" oraz licznych artykułów, tekstów do katalogów i wstępów do książek. Funkcję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków piastuje od października 2008 rokufot. J. Motyka
10 kwietnia 2013 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyła się prelekcja dr Anny Sokołowskiej
„Działalność muzyczna i pedagogiczna
księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza”


Anna Sokołowska (ur. 1960 r.) –pedagog, nauczyciel muzyki, dyrektor Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej, wolontariusz Caritas. Autorka monografii „Działalność muzyczna i pedagogiczna księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza” (Rzeszów 2012). Na podstawie tej pracy obroniła w styczniu 2012 r. doktorat na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także autorka kilku publikacji w prasie na temat swojej pracy w Caritas
15 marca 2013 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbył się odczyt
Anny Renner pt.Kinoteatry przemyskie 1910 - 1920Anna Renner (ur. w Przemyślu) magister historii, miłosniczka starego kina. Ukończyła studia podyplomowe w Krakowie (WSP i UJ) z zakresu historii literatury i sztuki. Była członkiem Polskiego Towarzysztwa Historycznego, uczestniczyła w XII Zjeździe Historyków Polskich w Katowicach (1979). Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Związkiem Emerytów. Należy do Towarzystwa Miłosników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.


fot.A.Podulka

30 listopada 2012 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
prelekcję pt. Epopeja Grupy Operacyjnej Kawalerii Generała Władysława Andersa wygłosił mgr LUCJAN FAC


Lucjan Fac (ur. 6 XI 1966 w Przemyślu)- historyk wojskowości, nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, redaktor miesięcznika "Nasz Przemyśl". Autor wielu artykułów i opracowań historycznych. Ostatnio ukazała się jego książka "Szkice z dziejów Przemyśla i ziemi przemyskiej".


fot.A.Podulka

25 listopada 2012 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbył się odczyt dra Tomasza Pudłockiego pt. Liceum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w czasie II wojny światowej


Tomasz Pudłocki (ur. 13 II 1981 r.) – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz i popularyzator historii kultury Przemyśla, inicjator wydarzeń edukacyjno-naukowych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autor książek Blask szarości...: życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 19918-1939 (Przemyśl 2004), Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939 (Kraków 2009) oraz ponad 200 artykułów naukowych i popularnych publikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych i prasie lokalnej. Redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” oraz „Rocznika Gimnazjalnego”.


13 października 2011 r. w Czytelni Głównej
odbyło się spotkanie z Jackiem Błońskim

autorem książki Przemyśl. Twierdza niezdobyta

    Jacek Błoński - autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących historii Twierdzy Przemyśl oraz publikacji z zakresu dziejów swojego rodzinnego miasta oraz Ziemi Przemyskiej. Jest również autorem legend i baśni dla dzieci i młodzieży, w tym książki „Legendy z przemyskiego grodu”. Do innych bardziej znanych i cenionych wydawnictw należą: „Jan Matejko w Ziemi Przemyskiej”, „Przemyśl podczas II wojny światowej” (wraz z Anną Cieplińską), „Zaginiony świat – historia Żydów przemyskich”, „Przemyśl i jego mieszkańcy w starej fotografii 1870-1970”. Wszystkie wymienione publikacje zostały wydane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, którego Jacek Błoński jest pracownikiem oraz autorem i współautorem wielu wystaw ukazujących burzliwie dzieje Przemyśla i jego mieszkańców.
     Jako redaktor miesięcznika „Nasz Przemyśl” opublikował około dwustu artykułów przybliżających czytelnikom nie tylko historię przemyskiej twierdzy, lecz również mniej znane epizody z dziejów przemyskiego grodu. Swoje artykuły Błoński zamieszczał również na łamach prasy ogólnopolskiej.
     Jacek Błoński od lat aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Przemyśla. Jest autorem dziewięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uprawia rysunek i malarstwo. Jest także autorem aranżacji plastycznych wystaw muzealnych, a także ilustracji do czasopism i książek.


fot. K.Bednarz


13 grudnia 2010 r. w Czytelni Głównej prelekcję
pt. Kozaczyzna XVI-XVIII wieku
wygłosił mgr Jacek Drozd


Jacek Drozd (ur. 3 czerwca 1983 r. w Przeworsku) - doktorant historii XVI-XVIII na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego podstawowe zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą dziejów Kozaczyzny w dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
fot. A. Podulka

27 września 2010 r. mgr Lucjan Fac wygłosił prelekcję
na temat Najazdy tatarskie na Przemyśl i okolice w XV i XVI wieku.


Lucjan Fac (ur. 6 XI 1966 w Przemyślu)- historyk wojskowości, nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, redaktor miesięcznika "Nasz Przemyśl". Autor wielu artykułów i opracowań historycznych.
fot. A. Podulka


12 kwietnia 2010 r. w Czytelni Głównej prelekcję
pt. Społeczeństwo Przemyśla w XVI - XVII wieku
wygłosił prof. Jerzy Motylewicz


Jerzy Motylewicz (ur. 31 marca 1941 w Przemyślu) - historyk, który specjalizuje się w historii nowożytnej Polski. Pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Społecznej i Gospodarczej XVI-XVIII w. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W przeszłości zajmował stanowiska Zastępcy dyrektora Instytutu Historii: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1997-2001) i Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001-2002). W latach 2002-2005 był dyrektorem Instytutu Historii tegoż uniwersytetu.
Ważniejsze publikacje to: Dzieje Kańczugi (1984), Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku (1993), Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku (2005).22 marca 2010 r. odbył się odczyt
ks. dra Henryka Hazika
na temat
Początki biskupstwa łacińskiego i greckiego
w Przemyśluks. Henryk Hazik - proboszcz parafii w Skołoszowie k. Radymna, historyk Kościoła, znawca dziejów diecezji przemyskiej, wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
fot. Adam Podulka
1 marca 2010 r. mgr Andrzej Koperski wygłosił prelekcję
na temat Gród i zamek przemyski w świetle
badań archeologicznych


Andrzej Koperski - archeolog, muzeolog, kierunek archeologia Polski ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pełnił funkcję kierownika Działu Archeologicznego oraz był zastępcą dyrektora tej instytucji. Autor wielu publikacji dotyczących odkryć archeologicznych oraz pradziejów naszego miasta.